print page buttonKurser Genomförande Bedömning Information Matris Referensexempel Bedömningsexempel Profil

Prov: Köksmontering

Bedömningsmatris

Matrisen bygger på gymnasieskolans styrdokument och inriktas mot ett antal övergripande
kompetenser som finns beskrivna i läroplansmål, programmål och kursmål. Den övre texten är
en konkret beskrivning av de kvaliteter som eleven kan prestera i den/de aktuella uppgifterna.
I den undre texten finns tillämpliga betygskriterier för följande kurser:

ARL1201 – Arbetsmiljö och säkerhet
HUS1213 – Snickeri och inredning
 


Matrisen som PDF-fil för utskrift

Klicka för mer info om kompetenserna:

Kvalitativa nivåer

Eleven visar: G-kvaliteter VG-kvaliteter MVG-kvaliteter


Eleven försöker identifiera vad det är för uppgifter eller problem som behöver behandlas och klarar med viss handledning att inhämta nödvändig information för att lösa uppgiften/
problemet.


Betygskriterier

Eleven tolkar ritningar för uppgiften och jämför dessa med det färdiga arbetet.
HUS1213


Eleven bearbetar självständigt informationen och söker om så krävs alternativa källor för att inhämta nödvändig information för att lösa uppgiften/
problemet.


Eleven kan analysera och noggrant urskilja relevant information samt förmår använda den och omsätta den i handling.


Eleven kan i samtal kommunicera idéer och information tillsammans med andra och har förmåga att hålla en röd tråd i budskapet.


Eleven använder sig av ett för situationen relevant yrkesspråk. Eleven kan redovisa arbetsgången och resultatet i uppgiften.


Eleven kan muntligt, skriftligt eller på annat sätt noggrant sammanfatta egna och andras tankar, idéer och framtagna resultat.


Eleven genomför med visst stöd en planering. Eleven kan lösa enkla problem men har svårt att få ihop det till en helhet.


Betygskriterier

Eleven tolkar ritningar för uppgiften och jämför dessa med det färdiga arbetet.
HUS1213


I planeringen av arbetet visar eleven förståelse för hur uppgiften ska lösas i sin helhet. Planeringen som arbetats fram innehåller de viktigaste momenten.


Betygskriterier

Eleven bearbetar information från ritningar och bestämmelser och använder denna information i sitt arbete.
HUS1213


Planeringen är organiserad, komplett och i rätt ordning samt innehåller en beskrivning av det material som behövs för att arbetsuppgiften ska kunna genomföras. Eleven har dessutom förmåga att omvärdera planeringen och rätta till den om omständigheterna så kräver.


Eleven utför arbetsuppgiften efter uppgjord plan men behöver viss handledning.


Betygskriterier

Eleven utför sina arbetsuppgifter efter uppgjord plan med visst stöd av handledare.
HUS1213


Eleven genomför självständigt arbetsuppgiften efter en arbetsbeskrivning och föreslår åtgärder för att lösa eventuella problem. 


Eleven utför arbetsuppgiften med ansvar och noggrannhet under rimlig tid. Eleven löser eventuella problem som kan uppstå samt bedömer resultatet av det egna och, vid grupparbete, gruppens arbete.


Betygskriterier

Eleven utför arbetet med ansvar och noggrannhet inom rimlig tid.
HUS1213


Eleven försöker vara förberedd och passar avtalade tider. Eleven deltar i samtal men tillför lite till gruppens resultat.


Eleven är lyhörd för, och kan konstruktivt bygga vidare på andras idéer och tankar.


Eleven tar ansvar för uppgiftens genomförande, och bidrar till att gruppen fungerar.


Eleven använder, vårdar och hanterar sin utrustning och sina verktyg på ett lämpligt, säkert och arbetsmiljömedvetet sätt.


Betygskriterier

Eleven utför sina uppgifter på ett arbetsmiljömedvetet och säkert sätt.
HUS1213


Eleven använder, vårdar och hanterar sin utrustning och sina verktyg på ett skickligt, säkert och arbetsmiljömedvetet sätt.


Eleven använder, vårdar och hanterar nödvändig utrustning och verktyg på ett föredömligt yrkesmannamässigt sätt.


Eleven är medveten om att arbetet ska utföras så att slutprodukten motsvarar uppställda krav.


Eleven anstränger sig för att utföra arbetet efter de krav som ställs. Eleven förstår sambandet mellan säkerhet, trivsel och kvalitet i arbetet.


Betygskriterier
Eleven bedömer tillsammans med handledare om utförda uppgifter uppfyller gällande bestämmelser och kvalitetskrav.
HUS1213

Eleven medverkar aktivt till att skapa och utveckla goda arbetsförhållanden.
ARL1201


Eleven utför arbetet med ansvar och noggrannhet så att uppställda krav uppnås och kan själv bedöma kvaliteten på det färdiga resultatet.


Betygskriterier
Eleven gör egna bedömningar av det färdiga arbetet och rättar till eventuella avvikelser från avsett resultat.
HUS1213


Eleven är angelägen om att det är rent och snyggt och ordning på arbetsplatsen.


Betygskriterier

Eleven ger exempel på faktorer som påverkar arbetsmiljö och hälsa samt tillämpar lagar och bestämmelser om arbetsmiljö och säkerhet i sitt arbete.
ARL1201


Eleven engagerar sig i att skapa estetiskt tilltalande miljöer och resultat.


Eleven förmår skapa estetiskt tilltalande miljöer och resultat.


Eleven försöker uppträda korrekt gentemot sina kamrater och andra i yrkesrollen.


Eleven tar hänsyn till sina kamrater och respekterar olika förhållningssätt och åsikter.


Eleven visar etiskt hänsynstagande vad gäller noggrannhet vid utförandet, uppfyllelse av överenskommelser och i kontakten med människor.


Eleven tar ställning till om arbetsprocessen är rimlig, men saknar alternativa lösningar om så skulle behövas.


Eleven söker alternativa lösningar till arbetsuppgiften/
problemet. Eleven visar vilja att utvecklas i rollen som yrkesmänniska.


Eleven kan genom ett kritiskt förhållningssätt analysera såväl egna insatser som verksamheten i sin helhet. Eleven visar öppenhet för alternativa lösningar.

Senast ändrad: 26-Apr-2005 © Skolverket, 2004